Posts Tagged: arbetslöshet

Kulturen och kulturpolitiken. Medborgarens klagan 56.

KULTURTANTENKultur

Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ‘bearbetning’, ‘odling’ och ‘bildning’ och i sin tur härstammar från colo ‘odla’.[1] Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet.

Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats “levnadssättet hos ett helt samhälle”. Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.       Kultur enl. Wikipedia

 

Kultur är ett intressant fenomen. Kanske allt människor gör som inte styrs av fortplantnings- eller överlevnadsinstinkt kan betecknas som kultur. Det må vara hur det vill med det, men alla kan nog enas om att vårt samhälle skulle vara ganska torftigt utan litteratur, konst, måleri, skulptur, foto, teater, musik, film, dans etc…

Kulturpolitiken…

svältande konstnärProblemet är att dessa kulturyttringar onekligen ger mervärde men sällan genererar pengar. Många ifrågasätter varför pengar ska satsas på kultur medan det ska sparas på skola, vård och omsorg. Andra tycker att kulturen ska finansiera sig själv… Typ utbud och efterfrågan ska avgöra vilka kulturutövare som ska överleva. Risken med det torde vara att det blir ganska enahanda och populistiskt. Sen kan man fundera över hur någon ska kunna överleva på sin konst. Ingen vill väl vara “svältande konstnär”.

Förr fanns något som hette “Statlig inkomstgaranti för konstnärer”  vilket tilldelades ett begränsat antal konstnärer och andra kulturutövare för “konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv”.

Den livslånga garantin garanterade innehavaren en årlig minimiinkomst på motsvarande fem basbelopp, vilket 2014 utgjorde 222 000 kronor. Beloppet minskades om konstnären hade andra inkomster. Om konstnären med egna inkomster nådde upp till nivå om omkring 260 000 kronor (2014), utbetalades inga pengar.[5] I snitt erhöll innehavarna ungefär halva maxbeloppet.[6]

Man kan fundera över hur mycket pengar det handlade om jämfört med de summor makthavarna själva försett sig med för att se om sina egna hus… Det vore kanske lämpligt att ersätta de nuvarande riksdagspensionerna etc med ett liknande system, med ungefär samma ekonomiska nivåer.                                                                             Riksdagsledamöternas förmåner, omställningsstöd och inkomstgaranti    Intressant läsning!!! MER

År 2010 beslöt riksdagen avveckla den statliga inkomstgarantin genom att inte längre ge sådan till ytterligare personer. De som redan hade fick behålla den…         Slopade kulturarbetarlöner    Smittad politiker    Kulturpolitik fr Almedalen

 

Lokalpolitik och övertramp. Medborgarens klagan 36.

Lokalpolitik och övertramp.

Lokalpolitik är intressant. Vad händer i den lokala toppen? Hur hamnar man där? Vilka beslutar vår lokalpolitik?

Vad händer när de slutar- självmant eller får sparken?

Får de fallskärmar? I så fall… Varför?   Random googling Fallskärmar inom lokalpolitik

Det handlar ju inte enbart om människorna som väljs in politiskt. Förutom politikerna finns ett gäng tjänstemän. Dessa är inte folkvalda utan där pga kompetens, kunskap och meriter… i bästa fall.

Påverka    Kommunallagen

71

Lokalpolitik

72

Den politiska organisationen

Kommunernas och landstingens grundläggande beslutanderätt utövas av folkvalda församlingar, kommun- och landstingsfullmäktige.

Vid sidan av fullmäktige har nämnderna en central roll i den kommunala beslutsprocessen. Fullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas. Vissa måste dock finnas i alla kommuner respektive landsting. Detta innebär att kommunerna och landstingen har stor frihet att bestämma sin organisation.

Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och håller uppsikt över de andra nämndernas verksamhet men kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska förvaltningen t.ex. för att ta fram ett förslag till budget. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verksatällande av fullmäktiges beslut.

En person som har rösträtt i kommunen eller landstinget är också valbar till förtroendeuppdrag. Åldergränsen är 18 år.

Maktlöshet i utanförskapet. Medborgarens klagan 24.

Maktlöshet i utanförskapet.

50

Maktlöshet

Nästan alla kan bli arbetslösa, och oftast blir man det av orsaker man inte rår över. Trots det blir de som drabbas skambelagda och folk verkar tro att det är något självvalt, något som systematiskt sätts i system för att utnyttja de sociala skyddsnäten och leva gott på skattebetalarnas bekostnad.

De som någon gång varit utan jobb vet vilken lyxtillvaro man kan bekosta med A-kasseersättningen. De vet också hur egenvärde och självförtroende urholkas.

Nu har taket på inkomstförsäkringen höjts from 31/1 -16 för första gången sedan 2002. Samma nivå på ersättningen i 14 år !?!    Höjningen       Regler       Pengar

Sjukdom funkar på samma sätt…

Vem som helst kan drabbas…  I värsta fall funkar man aldrig mer på arbetsmarknaden alls. Bedöms nedsättningen stadigvarande så får man sjukersättning…

Hel inkomstrelaterad sjukersättning ger dig 64,7 procent av din antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas på ett genomsnitt av dina inkomster under de senaste åren.  Sjukersättning  OBS De senaste åren innan sjukbidraget…

Kanske inte en inkomst  som kan finansiera en glassig drömtillvaro… Ganska taskigt läge… speciellt om man även tar i beaktande att man ska vara ganska illa däran för att det ska bli aktuellt med sjukersättning över huvud taget.

51

Arbetslös på olika villkor. Medborgarens klagan 20.

Arbetslös på lika villkor?       KNAPPAST!

Vi har invaggats i tron att i demokratin Sverige så är alla jämlika… men man behöver inte vara raketforskare för att förstå att en del är mer jämlika än andra. Kungahuset

About unemployment.

42

Arbetslös?

När det gäller hur man ska bete sig när man blir arbetslös blir det väldigt tydligt att spelreglerna är olika beroende på vem man är.

De som sitter vid makten och har möjlighet att se om sitt eget hus och sko sig själva ser till att göra det. Vanliga knegare jagas med blåslampa om de av någon anledning blir arbetslösa… Alla ska arbeta, vara produktiva och inte ligga samhället till last!

Öka kraven?      Regler för riksdagspensionerna         Produktiva före dettingar?

Rättvist?

Arbetslös på lika villkor 1

Rättvisa?

Arbetslös på lika villkor 2

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 19.

Arbetslöshet.

Arbetslöshet är inte ett tillstånd som eftersträvas. Ekonomin havererar och man tappar sitt sociala sammanhang.

Arbetslöshet påverkar hela familjen          Mer om…             Effekter på individen    Ekonomifakta

39

Arbetslös 5

Arbetslös 6

Arbetslös 7

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 18

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 17.

Arbetslöshet .

Ekonomifakta    Wikipedias förklaring   Enl, SCB och arbetsförmedlingen

 Självmord       Konsekvenser   Folkhälsomyndigheten    Arbetslöshet bland ungdomar

Arbetslöshet och arbetsförmedlingen

 

Arbetsförmedlingen

“Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.”

Veckans bokrips: Vi bara lyder av Roland Paulsen

Roland Paulsen skriver in sig på Arbetsförmedlingen och hamnar snabbt i gräl med sin handläggare om åtgärdernas meningslöshet. När han återvänder är det för att genomföra en sociologisk studie om ”funktionell dumhet”.

Snart sitter han, som en i gänget, med en kopp kallnat kaffe på arbetsförmedlingskontoret i en mellanstor svensk stad. Vad han gör där är det ingen som riktigt vet. Han lyssnar till samtalen som förs i mötesrum, på handläggarkonferenser och jobbcoachträffar.            

  En bok – en författare

Vi bara lyder är en intelligent, humoristisk och radikal genomlysning av Sveriges minst omtyckta myndighet. Det är också en undersökning av byråkratiska ekorrhjul, och vad som får tjänstemän att nitiskt följa absurda regelverk de själva inte tror på. Resultatet är en personlig uppgörelse med hela idén om lönearbetets nödvändighet.

Arbetslöshet och arbetsförmedlingen

Arbetslöshet och arbetsförmedlingen

Arbetsförnedringen        Arbetsförmedlingen       Lagar och regler     Budget och ekonomi

Skolan… och sen. Medborgarens klagan 16.

Skolan

Googlade skolan elever föräldrar och fick dessa träffar.

33

hikikomori          hikikomorisSvD    hemmasittare    social anorexi

34

Det fria valet! Medborgarens klagan 9.

Valfrihet        En förutsättning för det fria valet?2122

Sociala skyddsnät. Medborgarens klagan 8.

17 18 19

Här kan du läsa om eländet:   dom    Hur tänkte FK?